مهارت و تبحر نخبگان دانشگاهی زمانی شکوفا و نمایان میتود که همراه با کسب علم و دانش و فراگیری نظریات در دانشگاه بتوانند آموخته های خود را در دنیای واقعی محک بزنند و با کاربرد آنها آشنا شتوند. در این مرحله دانشجویان حتی ممکن استت نظریهای را رد کنند یا حتی ممکن است نظریهای را بسط داده و راهکاری نوین بیابند. حال چگونه دانشتجویان به بررستی عملکرد آنچه آموخته اند بپردازند؟ گاه برای آزمودن آموخته ها بهترین مکان آزمایشتگاه استت. اما هستتند رشته هایی که آزمایشتگاه مناسبتی برای کستع تجربه ندارند و یا نمیتوان آزمایشگاهی را برای ستنجش و ارزیابی آموخته ها طراحی کرد. رشته مالی و رشتته های مرتبط (اقتاتاد مدیریت مالی بازرگانی حستابداری و ….) از رشتته هایی هستتند که طراحی آزمایشتگاه برای آن دشتوار استت. ما با درک این مهم و با بررستی های تورت گرفته در رشتته های مرتبط به مباح مالی ایده لیگ ستتارگان بورس را پیاده ستازی کردیم. در واقل لیگ ستتارگان بورس همان آزمایشتگاه رشتته های مرتبط با مباح مالی استت که در آن دانشجویان به آزمودن آنچه در دانشگاه ها آموخته اند میپردازند. متا در طراحی و پیتاده ستتتازی لیتگ ستتتارگتان بورس تمتام ستتعی و تلار خود را کردیم تا دانشتتجویتان بته طور واقعی در بورس اوراق بهادار سترمایه گذاری نمایند. در چند دوره گذشتته از لیگ ستتارگان بورس دانشتجویان با معرفی تیم های ۵ نفره (که یکی از استاتید عضتو هیلت علمی سترپرستت تیم بودند و چهار نفر دیگر از دانشتجویان رشتته های مرتبط با مالی) و با در اختیار داشتتن تد میلیون ریال اعتبار واقعی در بورس اوراق بهادار اقدام به سترمایه گذاری نمودند. در این مستابقه برای آنکه حر رقابت میان تیمها به وجود آید قوانین و محدودیتهای خا تی تعری شتده بود که تیم ها در تورت عدم رعایت آنها مشتمول جریمه های ریالی میشتدند. هدف ا تلی برگزاری لیگ ستتارگان بورس آن استتا تا به دانشتجویان و نخبگان مالی این فر تت را بدهیم تا در بازار واقعی و با اعتبار واقعی خرید و فرور کنند و سطح دانش و مهارت خود را محک بزنند. امید استت با حمایت بزرگان و فعانن بازار سترمایه هر ستاله شتاهد برگزاری لیگ ستتارگان بورس در قالعهای گوناگون باشتیم تا در کنار کش نخبگان مالی به فرهنگ سهامداری و بسط بازار سرمایه نیز یاری رسانیم.

تیر ۱۰, ۱۴۰۲ ۰ دسته‌بندی نشده

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.