این کتاب توسط انتشارات بورس منتشر شده و می تواند برای علاقه مندان به فعالیت های مسئولانه، مدیران شرکت‌ها، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه و دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد. اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و ﺑﯿﻨﺶ ﻓﻌﺎﻻن ﻧﯿﮑﻮکاری و ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری را ﺟﺬب و ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ کند.

تیر ۱۰, ۱۴۰۲ ۰ دسته‌بندی نشده

دیدگاه خود را بیان کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.